Vizija, misija

Misija

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius; puoselėti individualius vaiko gebėjimus ir polinkius, ugdyti laisvą ir kūrybingą asmenybę bei tęsti ugdymo(si) šeimoje tradicijas.

Vizija

Kurti aktyvaus vaiko ugdymo(si) aplinką, ugdyti sociokultūrinius įgūdžius, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko dvasines ir fizines galimybes.

filosofija

Atsižvelgiant į holistinės pedagogikos principus, skiriamas dėmesys vaiko interesams bei saviraiškos poreikiams ir orientuojamasi į sociokultūrinį ugdymą (vaiko rengimą gyvenimui). Pedagogas laikomas vaiko dvasingumo puoselėtoju, padedančiu skleistis jo individualumui ir aktyvumui, sugebančiu bendrauti taip, kad vaikas, perimdamas žinias apie tikrovę, mokytųsi ją jausti, vertinti ir pratintųsi tinkamai joje elgtis.