Laisvos darbo vietos

Pretendentų į Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Diana Petkūnienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Asta Paliokaitė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Rasa Andrejeva – Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įtaigų vadovų asociacijos narė, Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorė;

Jovita Levčenkienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ tėvų atstovė;

Dalia Morkūnienė  – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ pedagogų atstovė;

Kamilė Lileikė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ tėvų atstovė, atstovaujanti mokiniams (ugdytiniams);

Daiva Gudelevičienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ socialinių partnerių atstovė, Vilniaus lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ direktorė.

Darbo skelbimas

Padalinys / Įstaiga:
Vilniaus lopšelis-darželis „Skroblinukas“
Skelbimo įvadas:

Ieškome švietimo ateities lyderio, gebančio telkti bendruomenę bendram tikslui – vadovo Vilniaus lopšeliui-darželiui „Skroblinukas“!

Pareigybė:
Direktorius
Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą,

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų ir:

 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
 • turėti ugdymo mokslų / verslo vadybos / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
 • magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija. (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros);

6. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;

7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);

8. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2022 m. kovo 17 d. įskaitytinai:

 • elektroniniu paštu, adresu savivaldybe@vilnius.lt.
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA – 2022 M. KOVO 29 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę kompetencijų įsivertinimui teikia pretendentams, pateikusiems prašymą Savivaldybei dalyvauti konkurse ir prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl kompetencijų įvertinimo, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 *pretendentai, turintys nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.

Siūlome:
 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuojant savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.
Adresas:
Skroblų g. 13, Vilnius
Atlyginimas (bruto):
Pastovioji atlyginimo dalis 2070 – 2090 Eur. (koeficientas 11,70-11,81)
Skelbimo publikavimo data:
2021-12-01
Skelbimo galiojimo data:
2022-03-17
Kontaktinė informacija:

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Tel. (85) 211 2593

Pridėti dokumentai:

Prašymo forma (l.d. Skroblinukas direktoriaus kokursui).odt